Velkommen til 110-sentralen for Troms

Kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles 110-sentral som til enhver tid skal kunne ta imot meldinger om brann- og andre ulykker og iverksette nødvendige tiltak.

110-sentralen for Troms 110-region dekkes samme område som Troms politidistrikt og utgjør kommunene: Tromsø (vertskommune), Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (etter kommunenummer).

Stortinget har vedtatt at 110-sentralen skal samlokaliseres vegg-i-vegg med politiets operasjonssentral (SAMLOK). Dette er en pågående prosess.

110-tjenesten er regulert i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og i Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften).

Forskriftskrav til jobb i en 110-sentralen er beskrevet i §§ 39.Operatør på nødmeldesentral i brann- og redningsvesenforskriften hvor det står:
Operatør på nødmeldesentral skal ha gjennomført yrkesutdanning i samsvar med kursplan for operatør innen to år fra tilsetting, og ha enten
a. gjennomført yrkesutdanning i samsvar med kursplan for brannkonstabel heltid, jf. forskriften § 37, og utrykningsleder deltid, jf. forskriften § 41, eller
b. gjennomført forberedende yrkesutdanning i samsvar med kursplan for personell som ikke har brann- og redningsfaglig utdanning.

Det er også mulighet for andre som ikke tilfredsstiller forskriftskravet men det betinger en dispensasjon fra DSB.

Oppgaver som er tillagt en 110-sentral er regulert i Kapittel 7  i samme forskrift. 
- 110-sentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at melding blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp.
- 110-sentralen skal være samordnet med øvrige nødetaters nødalarmeringssentraler.
- 110-sentralen er ansvarlig for alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt.
- 110-sentralen skal etablere samband med innsatsstyrken, overordnet vakt og øvrige nødetater, samt bistå under innsatsen.
- 110-sentralen skal motta varsel om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra landbasert virksomhet.
I tillegg kan 110-sentralen påta seg andre oppgaver som ikke er lovpålagt. Slike oppgaver avtales særskilt.

110-sentralen i Tromsø har avtale med alle kommunene i regionen om tjenesten og innhold og skal også i tillegg til punktene over ta imot automatisk alarmer fra brannalarmanlegg og/eller sprinkleranlegg. Spørsmål om tilknytting for slik overføring gjøres med lokalt brannvesen siden det er der kontrakt for respons og pris blir gjort.

Aktuelle telefonnummer til 110-sentralen er:
Hoved/sentralbord: 777 59 500
Media/presse: 777 59 544
Vaktselskap: 777 59 555
Service på anlegg: 777 59 575
Daglig leder: 913 73 112

Spørsmål og informasjon om arrangementer, bålbrenning, overnattinger mm rettes til lokalt brannvesen. 

Adresse:

Forsøket 9
9010 Tromsø


E-post:

post@tbrkf.no

Mer kontaktinformasjon finner du på hver avdeling.

Telefonnummer:
  • Hovednummer: 415 24 110
  • Brannforebyggende: 482 95 872 
  • Feierne: 482 95 846 
  • 110-sentralen: 777 59 500
Organisasjonsnummer:

NO 925 189 545 MVA

Mobirise html web software